Nguyen , T. D., Tran , K. T., Nguyen , T. H., Vu , T. H., Nguyen , M. H., Luong , Q. C., & Pham , T. D. (2022). NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 61-71. https://doi.org/10.56283/1859-0381/109