Nguyễn , T. D., Trần , K. T., Nguyễn , T. H., Vũ, T. H., Nguyễn , M. H., Lương, Q. C., & Phạm, T. D. (2022). NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp Chí Dinh dưỡng Và Thực phẩm, 18(2E), 61-71. https://doi.org/10.56283/1859-0381/109