Trần , C. Q., NGHIEM, N. T., Trần , Q. B., Nguyễn , T. N., & Lê , D. T. (2022). MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm, 18(2E), 44-53. https://doi.org/10.56283/1859-0381/105 (Original work published 2022)