1.
Phạm Đức M. CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(3E):47-56. doi:10.56283/1859-0381/726