1.
Đinh TKA, Ngô T Đặng, Ninh TN, Lê Đức C. NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(3E):64-71. doi:10.56283/1859-0381/720