1.
Phạm TNT, Huỳnh NVA, Lê TKN, Nguyễn HTU, Nguyễn HNH, Nguyễn TTH. PREVALENCE OF MALNUTRITION AND RELATED FACTORS IN PEDIATRIC PATIENTS WITH BILIARY ATRESIA TREATED AT CHILDREN’S HOSPITAL 2. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(3E):72-80. doi:10.56283/1859-0381/715