1.
Vũ TT, Lê THH, Nguyễn TTH, Nguyễn TG, Phạm NT, Nguyễn TT, Lê TT, Đinh VC, Nguyễn Ánh N, Trần VD. ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(2):1-9. doi:10.56283/1859-0381/693