1.
Trần HQ, Lê VH, Nguyễn MC, Vũ Đức M, Lê VB, Phạm PLK. NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG PROTEASE ĐỂ CHIẾT XUẤT PROTEIN THỦY PHÂN TỪ BÃ SỮA GẠO. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(1):14-26. doi:10.56283/1859-0381/684