1.
Vũ TT, Đỗ TL, Nguyễn TQ, Nguyễn TTH, Trần PTH, Nguyễn TT. ĐÁNH GIÁ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG Ở TRẺ EM DƯỚI 5 TUỔI ĐANG ĐIỀU TRỊ TẠI BỆNH VIỆN ĐA KHOA TÂM ANH HÀ NỘI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(2):46-52. doi:10.56283/1859-0381/681