1.
Nguyễn Đức H, Lê TP. TÌNH TRẠNG RỐI LOẠN LIPID MÁU Ở BỆNH  NHÂN THẬN NHÂN TẠO CHU KỲ TẠI BỆNH VIỆN BẠCH MAI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(6):42-49. doi:10.56283/1859-0381/674