1.
Bùi TTN, Nguyễn TTH, Nguyễn Ánh N, Trần QB. DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(3E):81-90. doi:10.56283/1859-0381/661