1.
Đăng TH, Trần TN, Trần KV, Nguyễn TLP, Nguyễn DT, Lê VTT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, THIẾU MÁU CỦA NỮ HỌC SINH TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN VÀ TỈNH GIA LAI, NĂM 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(6):27-34. doi:10.56283/1859-0381/660