1.
Trần TMN, Trần TN, Trần KV, Nguyễn TVH, Nguyễn TLP, Lê TTD, Lê TL. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;20(1):53-60. doi:10.56283/1859-0381/638