1.
Trần TN, Phạm NK, Nguyễn TTN, Lê MH, Dương TA. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM NHÂN TRẮC VÀ LỐI SỐNG Ở NGƯỜI BỆNH ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 CHƯA ĐẠT MỤC TIÊU KIỂM SOÁT ĐƯỜNG HUYẾT. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):62-69. doi:10.56283/1859-0381/633