1.
Nguyễn TL, Ninh TN, Phạm TKC. KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM CỦA CHỦ CƠ SỞ, NGƯỜI SẢN XUẤT, KINH DOANH KẸO SÌU CHÂU TẠI MỘT SỐ HUYỆN, THÀNH PHỐ THUỘC TỈNH NAM ĐỊNH NĂM 2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(6):35-41. doi:10.56283/1859-0381/631