1.
Phạm NO, Đỗ TND, Trần TMH, Tạ TL. TÌNH TRẠNG THIẾU IỐT HIỆN NAY: CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2016;12(4):66-71. Truy cập Tháng Bảy 12, 2024. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/612