1.
Yamamoto S. NHU CẦU ĐẠM VÀ ACID AMIN: LIỆU CHÚNG TA ĐÃ HIỂU ĐÚNG?. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2016;12(4):14-16. Truy cập Tháng Mười 4, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/605