1.
Trần TNH, Lê TTL, Trần H Đông Q, Nguyễn BL, Nguyễn HT. ĐÁNH GIÁ ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC PHƯƠNG PHÁP CÔ ĐẶC ĐẾN SỰ THAY ĐỔI HÀM LƯỢNG MỘT SỐ HOẠT CHẤT SINH HỌC CỦA DỊCH TRÍCH THANH LONG RUỘT ĐỎ (Hylocereus polyrhizus). Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(2):10-22. doi:10.56283/1859-0381/560