1.
Nguyễn PT, Nguyễn HT. ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2023;19(4+5):1-10. doi:10.56283/1859-0381/557