1.
Đổng VT, Nguyễn TKA, Nguyễn TMN. DEVELOPMENT OF PROTEIN-RICH FOOD PRODUCTS FROM BROWN RICE, SOYBEAN AND SESAME SEEDS IN VIETNAM. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2024;20(3E):32-46. doi:10.56283/1859-0381/434