1.
Phạm TT, Nguyễn HC, Nguyễn THT, Nguyễn Đỗ VA, Bùi VT, Phạm MP, Lương MA, Trần BT, Trịnh BN, Bùi TN. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):112-119. doi:10.56283/1859-0381/392