1.
Phạm TTN, Bùi TN, Huỳnh PT, Phạm TO, Lê HH. TÌNH TRẠNG THỪA CÂN, BÉO PHÌ VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG NHẬP CƯ TẠI MỘT CƠ SỞ SẢN XUẤT Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):104-111. doi:10.56283/1859-0381/386