1.
Le THG, Lê DT, Bùi VT, Nguyễn THT, Phạm MP, Bùi TN. ĐẶC ĐIỂM MỘT SỐ CHỈ SỐ NHÂN TRẮC VÀ TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA PHỤ NỮ TỪ 40-65 TUỔI TẠI HÀ NỘI NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):79-87. doi:10.56283/1859-0381/378