1.
Nguyễn L, Phí NQ, Đỗ THY, Phạm VD, Trần TTT, Hà HT, Nguyễn VL, Trương TM. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):97-103. doi:10.56283/1859-0381/367