1.
Phạm TO, Nguyễn TTT. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG, TĂNG GLUCOSE MÁU CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI MỘT NHÀ MÁY Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):120-126. doi:10.56283/1859-0381/340