1.
Nguyễn VS, Phạm TTN, Phạm T Đoan, Mai TVA. HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):37-43. doi:10.56283/1859-0381/289