1.
Huỳnh NP, Nguyễn VC. QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):58-66. Truy cập Tháng Chạp 10, 2023. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/267