1.
Trần HA, Nguyễn MT, Nguyễn LH. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):52-57. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/266