1.
Đỗ TTH, Nguyễn M Đạt, Đỗ TTL, Bùi THP, Nguyễn THL. NGHIÊN CỨU CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG TỚI QUÁ TRÌNH THỦY PHÂN PROTEIN TỪ LÁ CHÙM NGÂY BẰNG PHƯƠNG PHÁP ENZYME. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):45-51. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/265