1.
Nguyễn TLH, Trần TA. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO NGƯỜI BỆNH CỦA ĐIỀU DƯỠNG VIÊN CÁC KHOA LÂM SÀNG BỆNH VIÊN ĐA KHOA TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2016. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):30-37. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/263