1.
Lưu TMT, Nguyễn THN, Bùi TN Ánh. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ DƯỚI 5 TUỔI BỊ BIẾNG ĂN TẠI BỆNH VIỆN NHI TRUNG ƯƠNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;14(1):16-21. Truy cập Tháng Mười 1, 2022. https://tapchidinhduongthucpham.org.vn/index.php/jfns/article/view/260