1.
Nguyễn XN, Nguyễn TD. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(3+4):18-25. doi:10.56283/1859-0381/257