1.
Hoang TN, Tran TQA, HUYNH NP, Dang TT, Nguyen TTU, Tran QB. TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):34-43. doi:10.56283/1859-0381/114