1.
Hoang TN, Tran TQA, Huỳnh NP, Dang TT, Nguyen TTU, Tran QB. HYPERTENSION AND ITS NUTRITIONAL ASSOCIATED FACTORS IN ADULTS IN TWO COASTAL COMMUNES, NGHE AN PROVINCE, 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):34-43. doi:10.56283/1859-0381/114