1.
Bùi TH, Trần TN, Đào TTH, Trần MH, Nguyễn TH. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE GASTROINTESTINAL SURGERY PREPARED AT VIETNAM-GERMANY FRIENDSHIP HOSPITAL IN 2021-2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):54-60. doi:10.56283/1859-0381/106