1.
Tran CQ, Nghiem NT, Tran QB, Nguyen TN, Le DT. MALNUTRITION IN PEDIATRIC PATIENTS WITH LOW RESPIRATORY TRACT INFECTIONS AT NATIONAL LUNG HOSPITAL, VIETNAM . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):44-53. doi:10.56283/1859-0381/105