1.
Nguyễn TTT, Trần QB. SỰ PHÂN BỐ KIỂU GEN CỦA ĐA HÌNH 𝘒𝘊𝘕𝘑11 E23K Ở QUẦN THỂ NGƯỜI VIỆT VÀ MỐI LIÊN QUAN ĐỐI VỚI TĂNG ĐƯỜNG MÁU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):1-8. doi:10.56283/1859-0381/104