1.
Nguyen TTT, Tran QB. DISTRIBUTION OF KCNJ11 RS5219 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION AND ITS ASSOCIATION WITH HYPERGLYCEMIA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm. 2022;18(2E):1-8. doi:10.56283/1859-0381/104