(1)
Phạm, Đức M. CACHEXIA IN LUNG CANCER PATIENTS AT MILITARY HOSPITAL 103 AND SOME ASSOCIATED FACTORS. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 47-56.