(1)
Đinh, T. K. A.; Ngô, T. Đặng; Ninh, T. N.; Lê, Đức C. NUTRITIONAL STATUS AMONG CHILDREN UNDER 5 YEARS OLD IN TWO COMMUNES IN YEN DINH DISTRICT, THANH HOA PROVINCE IN 2022. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 64-71.