(1)
Vũ, T. T.; Lê, T. H. H.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, T. G.; Phạm, N. T.; Nguyễn, T. T.; Lê, T. T.; Đinh, V. C.; Nguyễn, Ánh N.; Trần, V. D. ĐÁNH GIÁ MỐI NGUY AN TOÀN THỰC PHẨM TRONG MỘT SỐ NGUYÊN LIỆU VÀ THỰC PHẨM CHAY TRÊN ĐỊA BÀN HÀ NỘI NĂM 2022-2023. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 1-9.