(1)
Bùi, T. T. N.; Nguyễn, T. T. H.; Nguyễn, Ánh N.; Trần, Q. B. DEVELOPMENT OF A RESTRICTION FRAGMENT LENGTH POLYMORPHISM METHOD FOR GENOTYPING THE ATP2B1 RS2681492 POLYMORPHISM IN VIETNAMESE POPULATION. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2024, 20, 81-90.