(1)
Trần, T. M. N.; Trần, T. N.; Trần, K. V.; Nguyễn, T. V. H.; Nguyễn, T. L. P.; Lê, T. T. D.; Lê, T. L. TÌNH TRẠNG THIẾU MÁU THIẾU SẮT Ở TRẺ 6-11 THÁNG TUỔI VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN TẠI MỘT SỐ XÃ NÔNG THÔN TỈNH THANH HÓA. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 20, 53-60.