(1)
Huỳnh, H. DINH DƯỠNG, VIÊM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA UNG THƯ. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2016, 12, 10-13.