(1)
Nguyễn, P. T.; Nguyễn, H. T. ASTAXANTHIN TỪ VI TẢO: ỨNG DỤNG VÀ THÁCH THỨC TRONG QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2023, 19, 1-10.