(1)
Phạm, T. T.; Nguyễn, H. C.; Nguyễn, T. H. T.; Nguyễn, Đỗ V. A.; Bùi, V. T.; Phạm, M. P.; Lương, M. A.; Trần, B. T.; Trịnh, B. N.; Bùi, T. N. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG TẠI CÔNG TY THAN QUẢNG NINH NĂM 2021 . Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 112-119.