(1)
Nguyễn, L.; Phí, N. Q.; Đỗ, T. H. Y.; Phạm, V. D.; Trần, T. T. T.; Hà, H. T.; Nguyễn, V. L.; Trương, T. M. TÌNH TRẠNG DINH DƯỠNG CỦA TRẺ 36-59 THÁNG TUỔI TẠI CÁC TRƯỜNG MẦM NON HUYỆN LỤC NAM, TỈNH BẮC GIANG NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 97-103.