(1)
Nguyễn , V. S.; Phạm, T. T. N.; Phạm, T. Đoan; Mai, T. V. A. HÀM LƯỢNG METANOL TRONG RƯỢU TRẮNG TẠI 3 XÃ VÀ THỊ TRẤN ĐÃ XẢY RA NGỘ ĐỘC DO RƯỢU. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 37-43.