(1)
Huỳnh , N. P.; Nguyễn , V. C. QUAN NIỆM VỀ HÌNH THỂ CỦA PHỤ NỮ CÓ THAI Ở MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH PHÚ THỌ NĂM 2014. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 14, 58-66.