(1)
Trần , H. A.; Nguyễn , M. T.; Nguyễn, L. H. NGHIÊN CỨU ĐIỀU KIỆN THÍCH HỢP THU KHỐI TẢO SPIRULINA PLATENSIS TRONG HỆ THỐNG KÍN DẠNG ỐNG. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 14, 52-57.