(1)
Nguyễn, X. N.; Nguyễn, T. D. CẢI THIỆN CHẤT LƯỢNG XƯƠNG BẰNG CHẾ ĐỘ ĂN VÀ HOẠT ĐỘNG THỂ LỰC HỢP LÝ Ở NGƯỜI TRÊN 60 TUỔI. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 18-25.