(1)
Hoang , T. N.; Tran , T. Q. A.; HUYNH, N. P.; Dang, T. T.; Nguyen, T. T. U.; Tran, Q. B. TĂNG HUYẾT ÁP VÀ MỘT SỐ YẾU TỐ LIÊN QUAN VỀ DINH DƯỠNG Ở NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH TẠI 2 XÃ VEN BIỂN, TỈNH NGHỆ AN NĂM 2020. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 34-43.