(1)
Nguyen , T. D.; Tran , K. T.; Nguyen , T. H.; Vu , T. H.; Nguyen , M. H.; Luong , Q. C.; Pham , T. D. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 61-71.