(1)
Nguyễn , T. D.; Trần , K. T.; Nguyễn , T. H.; Vũ, T. H.; Nguyễn , M. H.; Lương, Q. C.; Phạm, T. D. NUTRITIONAL STATUS OF PATIENTS BEFORE STOMACH SURGERY AT THAI BINH PROVINCE GENERAL HOSPITAL IN 2019. Tạp chí Dinh dưỡng và Thực phẩm 2022, 18, 61-69.